Racjonalne podejście do energii

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - nabór wniosków RPO WŁ 2014-2020

« wróć

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Wnioski można składać w terminie od dnia 2 listopada 2018 r. do dnia 9 listopada 2018 r. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń.

Konkurs obejmuje:

  • wymianę niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne;
  • inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach wraz z wymianą niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła bardziej ekologiczne.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85% kosztów kwalifikowanych projektu oraz 15% z środków Budżetu Państwa.

Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie RPO WŁ.