Racjonalne podejście do energii

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej/SEAP

Proponujemy współpracę w zakresie:

  1. sporządzenia bazowej i/lub kontrolnej inwentaryzacji źródeł wykorzystania energii i emisji w gminie,
  2. przygtowania od podstaw/aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej lub SEAP,
  3. przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie wdrażania PGN, monitoringu efektów, obsługi bazy a także innej tematyki związanej z wykorzystaniem energii,
  4. przeprowadzenia pełnej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z wykonaniem POŚ,
  5. organizację działań promocyjnych i informacyjnych dotyczacych przygotowywania i wdrażania PGN (m.in. opracowanie ulotek/folderów/plakatów promocyjnych; spotkania informacyjne z interesariuszami),
  6. wykonania niezbędnych uzgodnień wraz z uczestnictwem w posiedzeniach komisji i podczas zatwierdzenia planu przez Radę Gminy/Radę Miejską,
  7. wykonania audytów energetycznych wraz z wyznaczeniem efektu ekologicznego dla zadań termomodernizacyjnych.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901

UWAGA!
Z uwagi na fakt, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej musi być spójny z innymi obowiązującymi na terenie Gminy dokumentami z zakresu gospodarki energetycznej, oferujemy także przygotowanie/aktualizację Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

CO TO JEST PGN?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie zakresu możliwych do realizacji działań, skutkujących ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji CO2 na obszarze gminy. Ważnym aspektem wynikającym z podjęcia wskazanych w nim działań jest ograniczenie kosztów ponoszonych celem zapewnienia zaopatrzenia w ciepło.

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ PGN?

Gmina, planując konkretne działania, zmuszona jest do poszukiwania źródeł ich finansowania. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to jeden z kluczowych dokumentów dla samorządów, które poważnie myślą o swoim rozwoju w najbliższych latach, szczególnie w kontekście wykorzystania funduszy UE, bowiem warunkiem koniecznym do aplikowania o środki będzie wykazanie, że zadanie zostało uwzględnione w obowiązującym Planie.

PGN pozwala także dokładnie określić gdzie i ile zużywa się energii, jest szansą na wprowadzenie systemu zarządzania energią i udoskonalenia już prowadzonej gospodarki energetycznej, przez co prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem budynków i infrastruktury.

Działania zawarte w Planie muszą prowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, przez co poprawie ulegnie nie tylko stan środowiska, ale także jakość życia mieszkańców gminy.