Racjonalne podejście do energii

Taryfikacja

Oferujemy Państwu opracowanie taryf dla ciepła, energii elektrycznej i gazu. Termin realizacji: 6 tygodni od daty otrzymania materiałów z możliwością skrócenia.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901

Zakres opracowania:

ETAP 1:

 1. Zestawienie danych i informacji stanowiących podstawę do kalkulacji taryfy.
 2. Opracowanie nowych stawek taryfowych uwzględniających aktualne koszty wytwarzania, przesyłu i obrotu.
 3. Opracowanie właściwej taryfy zawierającej:
  • ceny,
  • stawki opłat przesyłowych,
  • stawki opłat abonamentowych,
  • treść taryfy,
 4. Przygotowanie wniosków taryfowych odrębnie dla każdej branży w oparciu o obowiązujące przepisy, zasady tworzenia taryf, wytyczne Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz koncesję Zleceniodawcy.
 5. Opracowanie treści taryfy.
 6. Złożenie taryfy w URE.

ETAP 2:

 1. Uczestnictwo w ewentualnych konsultacjach w Urzędzie Regulacji Energetyki i wprowadzenie nakazanych zmian i poprawek
  • ewentualna modyfikacja taryfy i wniosku podczas zatwierdzania taryfy,
  • uzyskanie zatwierdzenia przez URE.
TARYFA NA CIEPŁO - NIEZBĘDNE DANE
 1. Dokładna nazwa i adres przedsiębiorstwa.
 2. Rodzaj koncesji.
 3. Średnia moc zamówiona za ubiegły rok.
 4. Wielkość sprzedaży i zakupu ciepła za ubiegły rok.
 5. Liczba źródeł ciepła (kotłowni, ciepłowni, elektrociepłowni).
 6. Liczba węzłów cieplnych z podziałem ze względu na własność odbiorców i dostawców.
 7. Liczba grupowych węzłów cieplnych z podziałem ze względu na własność odbiorców i dostawców.
 8. Koszt ogółem przedsiębiorstwa z podziałem na koszty stałe i zmienne.
 9. Ilość wody uzupełniającej sprzedaż i zakup.
 10. Do ustalenia opłaty abonamentowej:
  • Koszty odczytów i kontroli urządzeń pomiarowych,
  • Koszty wystawiania faktur i prowadzenia rozliczeń,
  • Koszty wysyłki faktur i ewentualnych upomnień,
  • Koszty windykacji należności,
  • Amortyzacja sprzętu np. komputerów itp.
 11. Czy istnieje plan zaopatrzenia w ciepło, jeżeli nie to czy istnieje zakładowy plan inwestycji?
TARYFA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ - NIEZBĘDNE DANE
 1. Nazwa przedsiębiorstwa.
 2. Rodzaj koncesji.
 3. Ilość (w MWh) i wartość (w tyś. zł) energii elektrycznej zakupionej w okresie rocznym z sieci energetyki zawodowej.
 4. Ilość (w MWh) i wartość (w tyś. zł) energii elektrycznej wyprodukowanej we własnym źródle energii.
 5. Ilość (w MWh) i wartość (w tyś. zł) energii elektrycznej zużywanej dla potrzeb własnych.
 6. Ilość (w MWh) i wartość (w tyś. zł) energii elektrycznej sprzedanej własnym odbiorcom finalnym.
 7. Moc umowna zamówiona na każdym przyłączu z sieci energetyki zawodowej i ogółem (w MWh).
 8. Napięcia zasilania przyłączy z sieci energetyki zawodowej (w kV).
 9. Ilość i moc stacji zdawczo - odbiorczych zasilanych z sieci energetyki zawodowej.
 10. Ilość własnych odbiorców finalnych i rodzaje grup.
 11. Napięcia (w kV) i długości (w km) sieci energetycznych zasilających własnych odbiorców finalnych oraz ilość i moce stacji transformatorowych zasilających te sieci.
 12. Koszty ogółem przedsiębiorstwa z podziałem na koszty stałe i zmienne.
 13. Rodzaj taryfy zakupu energii i mocy elektrycznej z sieci energetyki zawodowej.
 14. Sposób odczytu i rozliczania zużycia energii i mocy elektrycznej z własnymi odbiorcami finalnymi.
 15. Czy istnieje plan zaopatrzenia w ciepło, jeżeli nie to czy istnieje zakładowy plan inwestycji?