Racjonalne podejście do energii

BUILD UP Skills II Poland

BUILD UP Skills II Poland (BUPS II PL)

Celem projektu BUILD UP Skills II Poland
jest opracowanie strategii podnoszenia umiejętności
pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji
w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych,
w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom.

Więcej informacji o projekcie tutaj.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją
Strategia zaspokojenia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników energooszczędnego budownictwa w perspektywie 2030 roku”,
która została opracowana w ramach projektu BUILD UP Skills II Poland.

Dostęp do publikacji online tutaj lub na stronie https://bups.kape.gov.pl/mapa-drogowa/

Niniejszy dokument, nazwany „Krajową Mapą Drogową”, jest nie tylko analizą aktualnych trendów i prognoz rozwoju, ale także narzędziem wskazującym kluczowe obszary wpływające na sektor budowlany w Polsce do 2030 roku. Zrozumienie tych kierunków oraz zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest kluczowe dla efektywnej realizacji termomodernizacji budynków.

Publikacja ta nie tylko diagnozuje rzeczywistość sektora budowlanego, lecz również identyfikuje problemy i wskazuje kierunki zmian. Zrozumienie kierunku, w którym podąża sektor budowlany, oraz skali zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą jest niezbędne do stworzenia efektywnych strategii, które umożliwią optymalną realizację termomodernizacji budynków.

Krajowa Mapa Drogowa” została stworzona w oparciu o analizę status quo, badania ankietowe i doświadczenia członków konsorcjum oraz organizacji branżowych. Uwzględnia zaangażowanie i opinie kluczowych interesariuszy sektora budowlanego, takich jak przedsiębiorcy, pracownicy, instytucje rządowe oraz lokalne społeczności.

Dokument składa się z rozdziałów merytorycznych oraz wniosków wraz z rekomendacjami kierowanymi do instytucji decyzyjnych w Polsce. Wobec dynamicznie zmieniającego się otoczenia sektora budowlanego, „Krajowa Mapa Drogowa” powinna podlegać regularnej aktualizacji w celu dostosowania strategii do nowych warunków.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego w Polsce.

Informacje na linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7188855274684760064 

Zapraszamy Państwa
na Konferencję podsumowującą projekt Build Up Skills II Poland,

która odbędzie się 23 kwietnia 2024r.
 Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8

Projekt Build Up Skills II Poland miał na celu opracowanie strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddanych gruntownym renowacjom.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana finalna wersja Mapy Drogowej w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników sektora budowlanego.

W czasie spotkania zostaną omówione zagadnienia związane z zachęceniem do pracy w budownictwie, w szczególności kobiet, pracowników z sektora paliw kopalnych (górnictwa) oraz osób z niepełnosprawnościami. Ponadto zostanie zaprezentowana implementacja rekomendacji z perspektywy instytucji rządowych.

Paneliści będą dyskutować na następujące tematy:

  • Jak zapewnić wdrożenie mapy drogowej po zakończeniu projektu?
  • Jak efektywnie wykorzystać środki finansowe?
  • Jak monitorować postępy oraz osiągnięte wyników?
  • Jak zdobyć akceptację społeczną dla proponowanych zmian?

Link do rezultatów projektu: https://bups.kape.gov.pl/mapa-drogowa/

Informacja o konferencji i rejestracja: https://bups.kape.gov.pl/konferencja/

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Marta Szymczak, mszymczak@kape.gov.pl, tel. 693202121

Zapraszają Partnerzy Projektu

 

Drugi Regionalny Warsztat
dotyczący strategii podnoszenia kwalifikacji
pracowników sektora budowlanego
w województwie łódzkim

 odbył się 15 lutego 2024 r. w Łodzi w godz. 11.00 - 13.30

w sali konferencyjnej Związku Zawodowego BUDOWLANI OKRĘG ŁÓDZKI Łódź, ul. Piotrkowska 232 (piętro III) lub on-line

W ramach Pierwszego Regionalnego Warsztatu w województwie łódzkim zaprezentowano założenia projektu i jego pierwsze rezultaty, w tym wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Łukasiewicza w zakresie kwalifikacji zawodowych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności (więcej informacji poniżej).

W trakcie Drugiego Warsztatu zaprezentowano pierwszą wersję Krajowej Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków z uwzględnieniem działań do 2030 r. (projekt dostępny tutaj wraz z krótką ankietą służącą do zaopiniowania dokumentu, do której wypełnienia zapraszamy). 

Poruszono tematy związane z finansowaniem z różnych źródeł działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, budowaniem potencjału kapitału ludzkiego, tworzeniem zielonych zawodów przyszłości i nowoczesnych kompetencji.

PROGRAM:

11:00 – 11:05    Powitanie Wiesława Szalast Związek Zawodowy Budowlani, Andrzej Gołąbek Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii

11:05 – 11:35    Główne ustalenia wynikające z krajowej strategii podnoszenia umiejętności pracowników sektora budowlanego na wszystkich poziomach edukacji w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, w szczególności tych stosowanych w budynkach poddawanych gruntownym renowacjom (tzw. Mapa Drogowa) inż. Piotr Zdanowski – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

11:35 – 11:45    Rynek pracy w Łódzkiem – niedobory kadr w grupach zawodowych i wybranych branżach w regionie Pani Katarzyna Pawlata –Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy

11:45 – 11:55    Możliwości kształcenia pracowników sektora budowlanego w ramach środków Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji w Województwie Łódzkim Pan Arkadiusz Tokarski – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Wydział Wyboru Projektów FST

11:55 – 12:10    Możliwości wsparcia pracodawców i pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 Pani Agnieszka Więckowska – Urząd Marszałkowski Departament Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

12:10 – 12:25    Przebranżawianie pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz mieszkańców regionu łódzkiego, zainteresowanych zmianą lub zdobyciem nowych kwalifikacji w CRK w Woli Grzymalinej Pan Marcin Paździor – Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej

12:25 – 12:40    Konieczność kształcenia przyszłych inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym Pan Jacek Szer – Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

12:40 – 13:00    Zielone kompetencje w budownictwie - kierunki aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie dr Ireneusz Woźniak - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, Centrum Bada Edukacji Zawodowej i Zarządzana Innowacjami"

13:00 – 13:30    Dyskusja dotycząca głównych ustaleń Mapy Drogowej Moderator: Jan Twardowski – SAPE / NAPE S.A.

W przypadku pytań prosimy o ich przesłanie na adres: auipe@auipe.pl

Informacja o projekcie i rezultaty projektu BUPS I dostępne są na stronie https://bups.kape.gov.pl/.

 

WCZEŚNIEJSZE WIADOMOŚCI I WYDARZENIA W PROJEKCIE:

6 października 2023 r. odbył się

I REGIONALNY WARSZTAT W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
DOTYCZĄCY STRATEGII PODNOSZENIA KWALIFIKACJI
PRACOWNIKÓW SEKTORA BUDOWLANEGO

w ramach projektu BUILD UP SKILLS II Polska,

w sali konferencyjnej Związku Zawodowego BUDOWLANI OKRĘG ŁÓDZKI
Łódź, ul. Piotrkowska 232 (piętro III) godz. 10.00-13.00.

  W ramach pierwszego Regionalnego Warsztatu projektu BUILD UP Skills II Poland w województwie łódzkim zaprezentowano założenia projektu i jego pierwsze rezultaty jakimi będą wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Łukasiewicza w zakresie kwalifikacji zawodowych sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności. W części dyskusyjnej spotkania, skupiliśmy się na wynikach analizy krajowego status quo potrzeb edukacyjnych i kwalifikacji sektora budowlanego w obszarze renowacji i energooszczędności. Z wymienionym raportem można zapoznać się na tutaj. Uczestnicy zgłaszali uwagi i rekomendacje dotyczące potrzeb kompetencyjnych w zakresie energooszczędności i renowacji budynków. Będą one wykorzystane w przygotowaniu nowej wersji Mapy Drogowej rozwoju umiejętności i kwalifikacji w obszarze energooszczędności i renowacji budynków. 

19 maja 2023 odbył się pierwszy Krajowy Warsztat w ramach projektu BUPS II – z prezentacjami mogą Państwo zapoznać się na platformie współpracy w folderze Warsztaty Krajowe.

Badanie kwalifikacji i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce w latach 2013-2022 

https://bups.kape.gov.pl/zielone-umiejetnosci-w-budownictwie-badanie/

Partnerzy biorący udział w projekcie „BUILD UP Skills II Poland” (współfinansowanym z programu LIFE)  zapraszają do udziału w badaniu, którego celem jest poznanie opinii o stanie kwalifikacji i umiejętności wymaganych w obszarach energooszczędnego budownictwa, renowacji budynków, odnawialnych źródeł energii (OZE). Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania strategii (tzw. mapy drogowej) podnoszenia kwalifikacji instalatorów i pracowników budowlanych w Polsce.

Link do ankiety: https://forms.office.com/e/rp5kYXBcwd

Ankieta zawiera pytania skierowane do pięciu grup respondentów będących przedstawicielami:

  1. Pracodawców branży budowlanej ( w tym audytorzy i eksperci energetyczni) ;
  2. Pracowników branży budowlanej ( w tym audytorzy i eksperci energetyczni);
  3. Jednostek edukacyjnych (wszystkie poziomy) wspierających kształcenie i szkolenie kadr dla budownictwa (system szkolny i pozaszkolny);
  4. Stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych wspierające rozwój budownictwa;
  5. Władz centralnych, samorządowych, organów regulacyjnych i decyzyjnych w sektorze edukacji, pracy lub budownictwa.

Badanie ma charakter anonimowy. Wyniki nie zawierają informacji pozwalających zidentyfikować respondenta.

Orientacyjny czas wypełnienia kwestionariusza wynosi 15 minut.

Zachęcamy do udostępniania informacji o ankiecie w swoich kanałach komunikacyjnych! Informację można udostępniać na Linked In