Racjonalne podejście do energii

EE-METAL efektywność energetyczna sektora metalowo-metalurgicznego

Applying Energy Efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry

Projekt EE-METAL oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom MMA szeroki zakres usług i rozwiązań dotyczących zwiększania efektywności energetycznej, w tym m.in.:

 • przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
 • wdrożenie normy ISO 50001 i systemu monitoringu energii (EMS),
 • warsztaty, szkolenia,
 • wskazówki dotyczące pozyskiwania środków finansowych na energooszczędne inwestycje,
 • możliwość międzynarodowego benchmarkingu.

Ogólny cel:
Zachęcenie przedsiębiorstw do identyfikacji ekonomicznego potencjału w zakresie wdrażania polityki efektywności energetycznej.
Dodatkowe cele liczbowe do osiągnięcia do końca projektu to:

 • Oszczędność 447,55 GWh w ciągu pierwszych 3 lat.
 • Inwestycje w energooszczędne technologie i produkcja ze źródeł odnawialnych na poziomie 54,20 M€.
 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) do poziomu nieprzekraczającego 110,56 ktCO2.

Korzyści z udziału w projekcie:

MŚP sektora metalowo-maszynowego będą miały możliwość przeprowadzenia działań na rzecz efektywności energetycznej i uzyskania tym samym wielu korzyści, m.in.:

 • Osiągnięcie znacznych oszczędności i inwestycji w perspektywie krótkoterminowej;
 • Zwiększenia konkurencyjności wydajności zużycia energii;
 • Rozwijania innowacyjnych technologii;
 • Udoskonalenia zarządzania efektywnością energetyczną w procesach przemysłowych i produkcyjnych;
 • Zastosowania innowacyjnych finansowych rozwiązań.

Strona główna projektu: www.ee-metal.com

ZAPOZNAJ SIĘ Z MATERIAŁAMI PROJEKTOWYMI

Raport końcowy podsumowujący działania projektu

Raport zestawia wyniki wszystkich działań przeprowadzonych w projekcie, biorąc pod uwagę:

 • Metodologie opracowane w ramach projektu,
 • Bazę BAT i dobrych praktyk,
 • Wyniki audytów energetycznych,
 • Wyniki z zastosowania systemów monitorowania energii identyfikujących zbiór wytycznych,
 • Wyniki z Systemu Zarządzania Energią,
 • Analizę sposobów finansowania.

Raport z wynikami auditów energetycznych przeprowadzonych w przedsiebiorstwach branży metalowo-maszynowej

Zapoznaj się z wynikami auditów energetycznych przeprowadzonych w przedsiebiorstwach biorących udział w projekcie EE-METAL.

Raport dotyczący potencjalnych środków energooszczędnych w MŚP z sektora metalowego w 4 krajach UE: międzynarodowy benchmarking

Niniejszy dokument przedstawia analizy energetyczne oraz wynikające ze zrealizowanych auditów energetycznych oszczędności w ujęciu sektorowym, krajowym oraz w skali globalnej.

Metodologia benchmarkingu

Celem raportu jest analiza zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) dla nastepujących kodów PKD: 24, 25 i 28.

Baza danych najlepszych dostępnych technik (BAT) stosowanych w sektorze MMA

Przeczytaj dokument, aby odkryć wszystkie techniczne możliwości zwiększenia wydajności energetycznej. Wybrane technologie są dostosowane do MŚP w sektorze metalowo-maszynowym. Poprzez konkretne przykłady uzyskasz pomoc w ustaleniu sposobów, jak lepiej zarządzać energią.

Wspólna metodologia auditu określającego potencjalne działania energooszczędne w MŚP sektora MMA obowiązująca na poziomie UE

Siedmiu partnerów projektu opracowało metodologię auditu, dostosowaną do specyfiki MŚP branży metalowo-maszynowej. Opiera się ona na europejskiej normie i bierze pod uwagę doświadczenia auditingu w 4 krajach europejskich.

Adaptacja standardu ISO 50 001 w firmach sektora metalowego mająca zastosowanie na szczeblu UE

Zastosuj tę metodologię celem dostosowania i wdrożenia standardu ISO 50 001 w MŚP branży metalowo-maszynowej. Jakie są korzyści z ISO 50 001? Jakie są kroki, aby wdrożyć go w fimie? Jak radzić sobie z trudnościami? Wszystkie odpowiedzi w poniższym dokumencie.

Raport dotyczący oszczędności energii wynikających z zastosowania systemów monitorowania energii w MŚP

Niniejszy dokument ma na celu promowanie stosowania systemów monitorowania energii (EMS/SCADA) z uwzględnieniem wdrożeń przeprowadzonych w 4 europejskich MŚP należących do docelowych podsektorów MMA.

Środki techniczne, umowy o usługi energetyczne i produkty finansowe służące zwiększeniu oszczędności energii w MŚP z MMA

Raport opisuje pracę wykonaną przez konsorcjum projektu EE-METAL w celu promowania działań wspierających dostęp podmiotów ESCO do sektora MMA (przemysł metalowo-maszynowy), porównując różne instrumenty finansowe wdrażane w krajach partnerskich w celu finansowania działań energooszczędnych w sektorze przemysłowym.

Materiały szkoleniowe

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi opracowanymi w ramach projektu EE-METAL.

Materiały dotyczące finansowania inwestycji energooszczędnych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas seminarium „Pokonywanie barier w finansowaniu rozwiązań energooszczędnych w MŚP przemysłu metalowo-maszynowego”. Spotkanie zorganizowali polscy partnerzy projektu ,,Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry’’ (EE-METAL): Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA. Patronat nad wydarzeniem objęło Ogólnokrajowe Stowarzyszenie „Poszanowanie Energii i Środowiska” (SAPE- Polska). Seminarium było jednym z wydarzeń towarzyszących Międzynarodowym Targom Energii Odnawialnej RE-energy odbywającym się w Warszawie.

Materiały z konferencji podsumowującej projekt

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas konferencji podsumowującej projekt „Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs and industry’’ (EE-METAL). Spotkanie zorganizowali polscy partnerzy projektu : Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii oraz MP Polskie Klastry Sp. z o.o. – koordynator Klastra Metalowego METALIKA. Patronat nad wydarzeniem objęła Łodzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Newsletter projektu EE-METAL

Zachęcamy do zapoznania się z treścią polskiego newslettera projektu EE-METAL. Znajdą w nim Państwo najświeższe informacje dotyczace działań projektowych oraz opracowanych rezultatów.

Materiały promocyjne projektu EE-METAL

KONSORCJUM PROJEKTU

Asociación de la Industria Navarra, Cordovilla, Hiszpania

Asociación de Empresarios del Comercio de Industria del Metal de Madrid, Madryt, Hiszpania

Centro Servizi Multisettoriale e Tecnologico, Brescia, Włochy

Associazione Industriale Bresciana, Brescia, Włochy

METALLURGIE Rhodanienne, Lyon, Francja

MP Polskie Klastry Sp. z o.o., Szczecin, Polska

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o., Łódź, Polska

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Badań Naukowych i Innowacji

Nr grantu 694638