Racjonalne podejście do energii

Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe

Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Beneficjent: Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii
Partner: Politechnika Łódzka


Cel główny:

Podniesienie kompetencji/zaktualizowanie wiedzy i umiejętności 30 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu z województwa łódzkiego, kształcących w zawodach związanych z branżą budowlaną, instalacyjną, elektryczną, energetyczną, rolniczą, mechaniczną i ochroną środowiska, z zakresu energetyki odnawialnej.

Organizacja:

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się m.in. z możliwościami włączenia instalacji pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych w systemy i instalacje obecnie pracujące. Program obejmował także praktyczne szkolenie dotyczące sposobów doboru urządzeń i technologii związanych z OZE z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, jak również zagadnienia dotyczące analizy potencjalnych oszczędności w przypadku zastosowania tych technologii.

Projekt obejmował 158 godzin zajęć teoretycznych, 88 godzin zajęć praktycznych oraz 5 wyjazdów studyjnych. W ramach zajęć uczestnicy poznali zagadnienia związane z energetyką słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną i biomasą. Zdobyli także wiedzę na temat budownictwa energooszczędnego i oceny energetycznej budynków. Zajęcia praktyczne były realizowane w laboratoriach Politechniki Łódzkiej. W ramach wyjazdów studyjnych uczestnicy poznali nowoczesne rozwiązania w zakresie OZE oraz obejrzą pracujące w realnych warunkach instalacje i systemy energetyki odnawialnej.