Racjonalne podejście do energii

Efekty ekologiczne

Oferujemy wyznaczenie efektów ekologicznych na dwóch etapach realizacji:

 • przedinwestycyjnym w celu pozyskania dofinansowania ze źródeł ekologicznych np. WFOŚiGW, NFOŚiGW, RPO, fundusze UE itp.,
 • poinwestycyjnym w celu monitorowania uzyskanych efektów na podstawie rzeczywistego zużycia energii.

Wszyscy Beneficjenci programu priorytetowego SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI GIS CZĘŚĆ 1) ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ mają obowiązek corocznego monitorowania i raportowania rzeczywistych efektów przeprowadzonej termomodernizacji. Każdy zrealizowany projekt wymaga potwierdzenia efektów redukcji wielkości emisji w stosunku do poziomu określonego w scenariuszu odniesienia.

W związku z powyższym Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii oferuje Państwu swoje usługi w następującym zakresie:

 1. monitorowanie efektu realizacji projektu:
  • zebranie danych dotyczących faktycznego zużycia energii lub paliw,
  • obliczenie rzeczywistego zużycia energii,
  • wykazanie rocznej emisji CO2, potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego,
  • sporządzenie raportu z monitorowania do NFOŚiGW
 2. weryfikacja rezultatów monitorowania:
  • sprawdzenie poprawności obliczeń oraz przyjętych danych źródłowych,
  • sporządzenie raportu z weryfikacji raportu z monitorowania,
  • wystawienie opinii do raportu z monitorowania do NFOŚiGW.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901

CO TO JEST EFEKT EKOLOGICZNY?

Efekt ekologiczny rozumiany jest jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych urządzeń będących przedmiotem inwestycji (np. termomodernizacji). Definiuje również korzyści wynikające z tytułu zastąpienia energii pochodzącej z węgla, energią ze źródeł odnawialnych.

Wykonujemy również:

 • audyty poinwestycyjne,
 • potwierdzenie osiągnięcia efektów ekologicznych dla inwestycji dofinansowywanych z WFOŚiGW,
 • potwierdzenie osiągnięcia wskaźników rezultatu dla inwestycji dofinansowanych z Programów Operacyjnych,
 • poszukiwanie wskaźników równoważnych w przypadku niespełniania wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie.

Legitymujemy się dużym doświadczeniem w przygotowywaniu i rozliczaniu inwestycji termomodernizacyjnych. Gwarantujemy wykonanie raportów, opinii i weryfikacji przez osoby do tego upoważnione tzn. przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia określone w przepisach i w „Metodyce” NFOŚiGW.

Spełniamy wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów.