Racjonalne podejście do energii

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Proponujemy współpracę w zakresie:

 1. przygotowania i zebrania materiałów źródłowych,
 2. opracowania projektu założeń w oparciu o zebrane materiały,
 3. przeprowadzenia pełnej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z wykonaniem POŚ,
 4. wykonania niezbędnych uzgodnień wraz z uczestnictwem w zatwierdzeniu planu przez Radę Gminy/Radę Miejską.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901

Ustawa "Prawo energetyczne" wprowadza szereg uregulowań prawnych w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w gminach. Zgodnie z art. 18 i 19 ww. ustawy wszystkie gminy są zobowiązane do wykonania "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe."

Projekt założeń powinien zawierać:

 1. aktualne zapotrzebowanie i przewidywane zmiany w zapotrzebowaniu na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 2. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
 3. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych
 4. możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
 5. zakres współpracy z innymi gminami.

Opracowanie winno być wykonane zgodnie z:

 • polityką energetyczną państwa,
 • miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • art. 19 ustawy z dnia 1 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020 poz. 833 z późniejszymi zmianami).
ETAPY PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTU

ETAP 1: realizacja projektu - przygotowanie i zebranie materiałów wyjściowych, wykonanie projektu założeń w oparciu o zebrane materiały w zakresie pozwalającym wystąpić o opinie i uzgodnienia, przekazanie opracowania Zamawiającemu do konsultacji,

ETAP 2: dokonanie uzgodnień z władzami samorządowymi w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej Państwa; uzgodnienia z przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, elektrycznej i gazowych,

ETAP 3: wyłożenie opracowania do publicznego wglądu na okres 21 dni, dokonanie zmian w opracowaniu wynikających z przyjętych przez Radę Gminy wniosków, zastrzeżeń i uwag w zakresie opracowania oraz rozpatrzenie wniosków, zastrzeżeń i uwag zgłoszonych w czasie wyłożenia i konsultacji,

ETAP 4: zatwierdzenie planu przez Radę Gminy/Radę Miejską.