Racjonalne podejście do energii

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Oferujemy wykonanie:

  1. świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków:
    • mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
    • zbiorowego zamieszkania,
    • użyteczności publicznej,
    • części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową;
  2. inwentaryzacji budynków pod kątem pozyskania danych do świadectwa charakterystyki energetycznej lub wykonania wstępnej oceny termomodernizacyjnej.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901

Ustawą Prawo Budowlane, zgodnie z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, od dnia 1.01.2009 r., wprowadzono obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz podlegającego zbyciu lub wynajmowi.

CO TO JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument przedstawiający ocenę energetyczną budynku pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań techniczno-budowlanych. W świadectwie charakterystyki energetycznej wyznacza się wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP wyrażoną w kWh/(m2∙rok) niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynków w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, oświetlenia i przygotowania ciepłej wody i porównuje się tę wartość z wartością wynikająca z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. W świadectwie porównuje się też współczynniki przenikania ciepła przegród budynków z wartościami współczynników wymaganymi obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

W świadectwach znajdują się również inne dane przydatne dla użytkowników budynku, takie jak obliczeniowa roczna ilość zużywanego nośnika energii lub energii przez budynek. Świadectwa charakterystyki energetycznej umożliwiają ocenę energochłonności budynków oraz porównywanie budynków między sobą.

Świadectwa wykonuje się wg jednolitego wzoru i metodologii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 888). Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat od daty jego wystawienia.