Racjonalne podejście do energii

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Oferujemy wykonanie:

  1. świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków:
    • mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
    • zbiorowego zamieszkania,
    • użyteczności publicznej,
    • części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową;
  2. inwentaryzacji budynków pod kątem pozyskania danych do świadectwa charakterystyki energetycznej lub wykonania wstępnej oceny termomodernizacyjnej.

Oferujemy wykonanie świadectwa na danych obliczeniowych lub na podstawie rzeczywistego zużycia energii w ciągu 3 lat.

Szczegółowe informacje: agencja@auipe.pl, tel. (+48) 601 944 901

CO TO JEST ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla istniejącego budynku lub części budynku (lokalu) dopiero, gdy będzie on przedmiotem sprzedaży bądź najmu. Świadectwo należy sporządzić dla budynku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu będzie budynek. Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu będzie lokal, świadectwo musi być sporządzone dla lokalu. Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

W przypadku nowo wybudowanych budynków od dnia 28 kwietnia 2023 r. inwestor będzie miał obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (z obowiązku tego wyłączone są domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, natomiast przy ich sprzedaży lub najmie świadectwo lub kopię świadectwa należy przekazać odpowiednio nabywcy lub najemcy).

Świadectwo jest ważne przez okres 10 lat.

Świadectwa charakterystyki energetycznej przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Natomiast tracą one swoją ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone takie roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000497

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy – Prawo budowlane https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002206

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Dz.U. 2015 poz. 376 ze zmianami Dz.U. 2017 poz. 22 i Dz.U. 2019 poz. 1829