Racjonalne podejście do energii

AENEAM efektywność energetyczna sektora rolno-spożywczego

AENEAM  Agri-food Efficiency with New Energy Audit Measures

Efektywność energetyczna sektora rolno-spożywczego dzięki nowym środkom audytu energetycznego

 

Ogólny cel projektu: zwiększenie absorpcji opłacalnych środków efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii i pomp ciepła, wśród przedsiębiorstw z UE poprzez wdrażanie sugerowanych środków z audytów energetycznych.

Zadania do realizacji:

 • Wykonanie audytów energetycznych i wyliczenie śladu węglowego dla 20 przedsiębiorstw
 • Indywidualne wsparcie wdrożenia środków zalecanych przez audyty energetyczne w 3 MŚP
 • Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50.001 w 2 przedsiębiorstwach
 • Wdrożenie w 2 przedsiębiorstwach systemu monitorowania energii
 • Utworzenie Lokalnego Pilota jako grupy firm wdrażających wspólne rozwiązania, które mają zwrot z inwestycji do trzech lat
 • 30 specjalistyczne warsztaty przekwalifikowania i podnoszenia umiejętności energetyków oraz doskonalenia ich know-how
 • Zaprezentowanie najlepszych praktyk i wymianę doświadczeń w ramach sieci AENEAM

Zasięg projektu: 4 kraje UE: Polska, Hiszpania, Francja i Włochy

8 partnerów łączących ekspertów w zakresie audytów energetycznych i realizacji działań oraz
klastry i stowarzyszenia rolno-spożywcze, które będą promować i wspierać działania na rzecz rozwoju MŚP.

Termin realizacji: 1 stycznia 2024 - 31 grudnia 2026

Partnerzy w Polsce:

NABÓR PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU AENEAM

Projekt jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej, o kodach działalności NACE C10 i C11 (produkcja żywności – C10; produkcja napoi – C11).

Zakwalifikowanym przedsiębiorstwom oferujemy:

 • Wykonanie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach (wraz z zaleceniami w zakresie poprawy efektywności energetycznej) – 20 przedsiębiorstw nie posiadających uprzednio wykonanego audytu (W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się realizację audytu energetycznego przedsiębiorstwa z wykonanym w przeszłości audytem)
 • Profilowane na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego szkolenia personelu technicznego w zakresie zastosowania najlepszych dostępnych technik zwiększania efektywności energetycznej oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii – wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa, do których adresowany jest Projekt
 • Doradztwo techniczne przy wdrożeniu Systemu Monitorowania Energii / SCADA – 2 przedsiębiorstwa, po realizacji audytu energetycznego w ramach Projektu
 • Doradztwo techniczno-organizacyjne przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Energią wg Standardu ISO 50001 - 2 przedsiębiorstwa, po realizacji audytu energetycznego w ramach Projektu
 • Doradztwo w zakresie możliwości finansowania wdrożenia zalecanych przez audyt rozwiązań energooszczędnych - przedsiębiorstwa po realizacji audytu energetycznego w ramach Projektu
 • Wsparcie w zakresie organizacji współdziałania poszczególnych przedsiębiorstw, lokalnych organizacji, instytucji edukacyjnych, firm świadczących usługi w branży energetycznej oraz instytucji finansujących na rzecz wspólnego działania w zakresie poprawy efektywności energetyczno-kosztowej małych i średnich przedsiębiorstw branży rolno-spożywczej oraz kreowania możliwej do uzyskania synergii – przedsiębiorstwa zakwalifikowane do wykonania audytu energetycznego w ramach Projektu
 • Uczestnictwo w sesjach wymiany doświadczeń związanych z realizacją Projektu - wszystkie zainteresowane przedsiębiorstwa, do których adresowany jest Projekt

Wszystkie wymienione działania dla przedsiębiorstw zakwalifikowanych do uczestnictwa w Projekcie są BEZPŁATNE.

Aby zgłosić udział przedsiębiorstwa w projekcie prosimy wypełnić ankietę kwalifikacyjną i przesłać ją na adres e-mail: aeneam@auipe.pl

Ankieta jest dostępna w wersji on-line tutaj lub do wydruku w pliku poniżej.

MATERIAŁY PROMOCYJNE PROJEKTU AENEAM
PARTNERZY PROJEKTU AENEAM

AIN

AIN jest prywatną organizacją non-profit uznawaną za centrum technologiczne; poprzez swoją specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania i technologii zachęca do wzajemnej współpracy i doskonalenia. Jako ekspert techniczny w dziedzinie transformacji energetycznej, środowiskowej i cyfrowej, AIN stosuje metodologię PMP do zarządzania projektami i ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych przez UE.

CSMT

CSMT posiada duże umiejętności we wdrażaniu usług w zakresie efektywności energetycznej w sektorze komercyjnym i przemysłowym, wyspecjalizowanym doradztwie, takim jak audyty energetyczne, systemy zarządzania energią, systemy pomiaru zużycia energii, wdrażanie rozwiązań energooszczędnych.

CONFINDUSTRIA BRESCIA

Confindustria Brescia jest włoską organizacją przedsiębiorców, członkiem systemu Confindustria. Jest najważniejszym stowarzyszeniem sektora przemysłowego w prowincji Brescia. Organizacja była partnerem w konsorcjum projektu EE-Metal.

INNOV’ALLIANCE

Innov’Alliance to francuski wysokokonkurencyjny klaster wspierający transformację ekologiczną i technologiczną poprzez otwarte innowacje w rolnictwie i przetwórstwie roślin, w czterech głównych sektorach przemysłu: żywności, nutraceutyków, kosmetyków, aromatów i zapachów. Uczestnicy klastra są reprezentatywni dla całego łańcucha wartości produktów roślinnych na każdym z rynków.

CRITT

CRITT AGROALIMENTAIRE SUD jest ekspertem w zakresie wsparcia MŚP z branży rolno-spożywczej we wszystkich kwestiach technicznych, w tym w zarządzaniu energią. Zapewnia wsparcie poprzez szkolenia, doradztwo i transfer technologii. Organizacja brała udział w kilku projektach UE związanych z kwestiami środowiskowymi w sektorze rolno-spożywczym (AgroenvironMED, Synergia, Pefmed, Reinwaste).

AUIPE AG

AUiPE AG powstała w celu realizacji przedsięwzięć opartych na zasad zrównoważonego rozwoju, promowania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej. Specjalizuje się w doradztwie energetycznym i audytach energetycznych. AUiPE AG pomaga także gminom w planowaniu dostaw energii z wykorzystaniem lokalnych zasobów energii odnawialnej.

KLASTER SPOŻYWCZY
POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

Klaster Spożywczy zrzesza firmy branżowe, które mają swoje siedziby w Kaliszu, a także w Koninie, Poznaniu, Środzie Wielkopolskiej i Krotoszynie. W spółkach  tych będą przeprowadzane audyty energetyczne.

NASUVINSA

Nasuvinsa jest spółką będącą własnością organizacji the Public Corporate Entity of Navarra i zależną od rządu Nawarry. Zapewnia wsparcie techniczne i operacyjne samorządowi regionalnemu w realizacji jego polityki, w tym w zakresie transformacji energetycznej.

 

W przypadku pytań lub zainteresowania projektem prosimy o kontakt:

pocztą elektroniczną na adres aeneam@auipe.pl

telefonicznie na numer: 601 944 901

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na LinkedIn

 

Projekt jest finansowany z programu LIFE-2022-CET-BUSINESS

Skrócona nazwa projektu: LIFE22-CET-AENEAM

Numer projektu: 101120618

PROJEKTY PARTNERSKIE

Podniesienie efektywności wykorzystania audytów energetycznych w sektorze energochłonnym

W projekcie AUDIT+ dąży się do stworzenia kompleksowej usługi, która skoncentruje się na podniesieniu efektywności realizacji projektów modernizacyjnych oraz zwiększeniu wykorzystania audytów energetycznych w energochłonnym sektorze przetwórstwa spożywczego. Celem jest usprawnienie procesów w przemyśle, aby wspierać zrównoważone i efektywne wykorzystanie energii.

Projekt Audit Plus -finansowany w ramach europejskiego programu LIFE-CET-22

Więcej informacji na stronie projektu: AUDIT+ i Linkedin