Racjonalne podejście do energii

RoundBaltic

Zapraszamy na wydarzenie on-line kończące projekt RoundBaltic. 

Podczas spotkania zostaną zaprezentowanie  osiągnięcia i doświadczeń zdobyte w ramach RoundBaltic we wszystkich trzech krajach objętych projektem: tj. Polska, Łotwa i Dania. 
Pokażemy również działania bliźniaczego projektu SMAFIN który realizowany był na Bałkanach.
W czasie spotkania będzie dostępne tłumaczenie na język polski. 

Informacje i zgłoszenia na stronie wydarzenia.

Zapraszamy do uczestnictwa.

Drugi Regionalny Okrągły Stół 

dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej

w województwie łódzkim

 objęty patronatem przez KRAJOWĄ IZBĘ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

odbył się 15 marca 2023, w godzinach 10:00 – 15:00

FORMUŁA HYBRYDOWA

Obrady były podzielone na sesję plenarną oraz dwie, równoległe sesje tematyczne:

 1. Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych
 2. Instrumenty finansowe służące zwiększaniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

W czasie obrad było dostępne stoisko Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi.

W celu umożliwienia otwartej dyskusji, spotkanie odbyło się zgodnie z regułą „Chatham House", co oznacza, że punkty dyskusji nie są przypisywane żadnej osobie ani organizacji. Nie dążymy do konsensusu poglądów, ale do wygenerowania jak największej liczby pomysłów ważnych dla przyszłości zrównoważonych inwestycji energetycznych w Polsce.

Wydarzenie było nagrywane w celu rozpowszechniania i może zostać opublikowane na stronach internetowych projektu i kanałach komunikacji.

Wszystkich uczestników spotkania prosimy o wypełnienie ankiety satysfakcji. Państwa zdanie jest dla nas ważne. 

AGENDA WYDARZENIA

9:00-10:00 Rejestracja

10:00-11:45 SESJA PLENARNA - Diagnoza regionalna wykorzystania zrestrukturyzowanych środków krajowych i nowych środków unijnych dla perspektywy finansowania 2021-2027

Przywitanie - Piotr Stawicki Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami                        

Otwarcie i omówienie działań w projekcie RoundBaltic – Andrzej Gołąbek AUiPE

Finansowanie efektywności energetycznej w świetle Funduszy Europejskich - Agnieszka Więckowska - Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

 • RPO WŁ 2014-2020 (rezultaty i przykłady projektów, dane statystyczne dotyczące postępu finansowego)
 • FEŁ 2021-2027 (zakres wsparcia) w kontekście zarówno budynków mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej
 • Źródła informacji o FE, w tym zakres usług świadczonych przez Punkty informacyjne Funduszy Europejskich w województwie łódzkim

Prezentacja systemu doradztwa energetycznego w zakresie efektywności energetycznej oraz zmian w ofercie finansowej WFOŚiGW w 2020 roku i 2023 -  Anna Górczyńska – Zastępca Prezesa Zarządu

Program TERMO – instrumenty wsparcia i zasady ich udzielania - przedstawiciel banku BGK Magdalena Czerska dyrektor Biura Funduszu Termomodernizacji i Remontów Departament Funduszy Mieszkaniowych

Regionalne programy wsparcia technicznego dla inwestorów publicznych i prywatnych w świetle oferty BOŚ Banku przedstawiciel BOŚ Banku Wojciech Bodziacki Ekspert ds. Promocji Programów Pomocowych Departament Produktów Kredytowych i Programów Publicznych

                         Pytania prowadzące dyskusję:

 • Czy możliwe będzie kumulatywne rozliczanie oszczędności energii jako warunek konieczny pozyskania dofinansowania dla budynków wcześniej termomodernizowanych?
 • Które środki finansowe będą dysponowane centralnie, a które regionalnie w podziale na zakres interwencji i grupę beneficjentów?
 • Które środki finansowe będą zwrotne, a które dotacyjne w podziale na zakres interwencji i grupę beneficjentów?
 • Jak dofinansować termomodernizację w Spółdzielni Mieszkaniowej z programu FEnIKS?

 11:45-12:15 PRZERWA

 12:15-13:45 RÓWNOLEGŁE DWIE SESJE TEMATYCZNE – PREZENTACJE I DYSKUSJA

  

SESJA TEMATYCZNA 1 - Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych

moderator PIOTR STAWICKI

reporter MAREK GÓRECKI

Prezentacja źródeł finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych z WFOŚiGW w Łodzi, w tym omówienie zachodzących zmian w finansowaniu i programu Czyste Powietrze - Małgorzata Skupińska Doradca energetyczny WFOŚiGW w Łodzi

Przegląd wsparcia projektów efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, w tym fundusz termomodernizacji, znaczenie pomocy technicznej z ELENA oraz punktów kompleksowej obsługi klienta – Piotr Stawicki Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami

Wpływ zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków na intensyfikację działań związanych z efektywnością energetyczną. Kto i kiedy powinien wykonać. – Marek Górecki audytor energetyczny, zarządca nieruchomości

Omówienie stanu wdrożenia rekomendacji z Pierwszego Regionalnego Okrągłego Stołu

                         Pytania prowadzące dyskusję:

 • W jaki sposób można wspomóc zasilanie części wspólnych i wind w budynkach przez montaż jednocześnie PV i wiatraków na dachu budynku?
 • Jak sfinansować termomodernizacje w budynkach, które już rozpoczęto wcześniej proces modernizacji, tam gdzie już dokonano częściowej termomodernizacji i planuje się dalsze etapy?
 • Jak zaplanować kontynuację procesu termomodernizacji (dalsze etap: zawory CO, docieplenie stropów w piwnicach, izolacja instalacji CO i cwu, , docieplenie dachu / styropapa stosowana na dachach płaskich (ze względu na konstrukcje dachu ), styropapa grafitowa 15 cm jako kompletna izolacja itp.)?
 • Jak zaplanować i sfinansować wymianę w częściach wspólnych oświetlenia na ledowe?
 • Jakie wyzwania niesie wymiana wind na nowe, energooszczędne do poziomu 0 z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych, matek z małymi dziećmi?
 • Jak zaplanować i sfinansować zmianę zasilania budynku poprzez na montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, instalacji wiatrowych oraz magazynów energii?
 • Jak można kontynuować działania podjęte w ramach projektu w celu poprawy dialogu dla poprawy finansowania efektywności energetycznej w regionie łódzkim?

Przedstawienie wstępnego podsumowania sesji przez reportera.

  

SESJA TEMATYCZNA 2 - Instrumenty finansowe służące zwiększaniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

moderator WITOLD KURCZYŃSKI

reporter PIOTR SZEWCZYK

Jak skutecznie minimalizować problemy, bariery i ograniczenia w realizacji projektów mających przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej - Piotr Szewczyk

Rosnące potrzeby gmin w zakresie reagowania na drastyczny wzrost cen energii poprzez przygotowanie i wdrożenie działań EE w infrastrukturze komunalnej –Witold Kurczyński

Omówienie studium przypadku -  przykłady inwestycji zwiększających efektywność energetyczną oraz sposób ich finansowania:

 • termomodernizacja budynku
 • instalacja PV z pompą ciepła i /lub wiatrakiem
 • efektywności energetyczna w oczyszczalni ścieków
 • potencjał modernizacji oświetlenia

Prezentacja źródeł finansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zmian zachodzących w finansowaniu - Małgorzata Skupińska Doradca energetyczny WFOŚiGW w Łodzi

Omówienie stanu wdrożenia rekomendacji z Pierwszego Regionalnego Okrągłego Stołu

                         Pytania prowadzące dyskusję:

 • Co można zrobić, aby rzeczywiste wyniki wdrażanych projektów były zgodne z założeniami?
 • Co motywuje inwestorów w sektorze publicznym do podejmowania działań zwiększających efektywność energetyczną?
 • Czy rozwój spółdzielni energetycznych może pomóc samorządom w osiągnięciu samowystarczalności energetycznej?
 • Jak sfinansować termomodernizację tam gdzie już dokonano częściowej termomodernizacji i planuje się jej dalsze etapy?
 • Jakie wyzwania niesie wymiana wind na nowe, energooszczędne do poziomu 0 z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych?
 • Jak zaplanować i sfinansować zmianę zasilania budynku poprzez na montaż pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, instalacji wiatrowych oraz magazynów energii?
 • Jak można kontynuować działania podjęte w ramach projektu w celu poprawy dialogu dla poprawy finansowania efektywności energetycznej w regionie łódzkim?

Przedstawienie wstępnego podsumowania sesji przez reportera

 

13:45-14:15 PRZERWA

14:15-15:00 SESJA PLENARNA

Podsumowanie sesji tematycznej 1 Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnychmoderator PIOTR STAWICKI, reporter MAREK GÓRECKI

Podsumowanie sesji tematycznej 2 Instrumenty finansowe służące zwiększaniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej  - moderator WITOLD KURCZYŃSKI, reporter PIOTR SZEWCZYK

Wnioski z obrad oraz konkluzje dotyczące kontynuacji dialogu dla poprawy finansowania efektywności energetycznej w regionie łódzkim:

 • Czy oferta finansowania poprawy efektywności energetycznej w samorządach i mieszkalnictwie w województwie łódzkim jest wystarczająca?
 • Jak ułatwić dostęp do środków poprawy efektywności energetycznej?
 • Jak kontynuować debatę nad poprawą dostępności finansowania efektywności energetycznej w województwie łódzkim?

Podsumowanie obrad i zakończenie - Andrzej Gołąbek AUiPE

 

PREZENTACJE Z SESJI PLENARNEJ

PREZENTACJE Z SESJI TEMATYCZNEJ 1 - Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych

PREZENTACJE Z SESJI TEMATYCZEJ 2 - Instrumenty finansowe służące zwiększaniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

INFORMACJE O PROJEKCIE

Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE
wraz partnerami zrzeszonymi w stowarzyszeniu  (są to polskie regionalne agencje energetyczne)
realizuje w ramach programu Horyzont 2020 projekt RoundBaltic, którego celem jest poszerzenie ram i przyspieszenie tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej w gospodarce.

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii realizuje ten projekt na terenie województwa łódzkiego.

Celem projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych i niepublicznych, pomoc w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszania ryzyk zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

W projekcie przewidujemy m.in. następujące działania:

 • Organizacja Krajowego Okrągłego Stołu na szczeblu krajowym (w latach 2021,2022, 2023), z udziałem przedstawicieli odpowiednich resortów, instytucji finansowych krajowych i międzynarodowych, beneficjentów, doradców publicznych i niepublicznych oraz przedstawicieli siedmiu samorządów województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego.
 • Organizacja Regionalnych Okrągłych Stołów w siedmiu wyżej wymienionych województwach (w roku 2021 i 2023), we współdziałaniu z przedstawicielami ważnych instytucji regionalnych, mających związek z poprawą efektywności energetycznej.
 • Utworzenie stałych struktur – Krajowych i Regionalnych Rad Doradczych,  mających na celu wsparcie we wdrażaniu rekomendacji powstałych na Okrągłych Stołach oraz po zakończeniu projektu.

 

Zapraszamy do współpracy zarówno na poziomie Krajowym jak i Regionalnym – każdy ekspercki głos w debacie na temat poprawy finansowania efektywności energetycznej jest ważny.

Drugi Krajowy Okrągły Stół
dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

„EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA NA PIERWSZYM MIEJSCU ENERGY EFFICIENCY FIRST (EE1)”

25 maja 2022 r., środa, 8:45 – 16:00 ( networking do 18:00)  Hotel Marriott, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Informacje na stronie.: https://sape.org.pl/roundbaltic-drugi-okragly-stol/

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa łódzkiego
dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej 
17 listopada 2021 r.

SESJA PLENARNA

Informacja o projekcie RoundBaltic  - Zbigniew Michniowski - Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE

Podstawy prawne jako element motywujący działania - Ustawa o efektywności energetycznej oraz Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dariusz Heim Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Finansowanie działań z zakresu efektywności energetycznej z regionalnych programów operacyjnych wraz z perspektywą finansową 2021-2027 - Agnieszka Więckowska -  Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Prezentacja dotychczasowego systemu doradztwa energetycznego w zakresie efektywności energetycznej oraz oferty finansowej WFOŚiGW  - Michał Ochota - Doradca energetyczny WFOŚiGW w Łodzi 

SESJA TEMATYCZNA 1 - Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Prezentacja źródeł finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z WFOŚiGW w Łodzi oraz identyfikacja niezbędnych na poziomie regionalnym działań koniecznych do wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną  - Michał Ochota - Doradca energetyczny WFOŚiGW w Łodzi

ELENA dofinansowanie do opracowywania dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych dla Wspólnot Mieszkaniowych  - Joanna Józefowicz i Karolina Curyło-Konieczek - BNP Paripas

Montaż finansowy inwestycji  - Piotr Stawicki - Doradca w zakresie finansowania inwestycji we Wspólnotach Mieszkaniowych

Działania dotyczące efektywności energetycznej realizowane w województwie łódzkim, napotkane bariery oraz identyfikacja potrzebnych działań na poziomie regionalnym, koniecznych do wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną

 • Maria Kowalska - Łódzkie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
 • Michał Łuczak - Urząd Miasta w Uniejowie
 • Andrzej Brodowski - Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Piotr Lebiedziński - SM Radogoszcz - Zachód 

SESJA TEMATYCZNA 2 - Instrumenty finansowe służące zwiększaniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Wymiana oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej na energooszczędne i jego wpływ na moc bierną
Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku użyteczności publicznej i możliwości rozliczania prosumenckiego w świetle przepisów o zamówieniach publicznych  - Maciej Muzyczuk -  Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych

Działania dotyczące efektywności energetycznej realizowane w województwie łódzkim, napotkane bariery oraz identyfikacja potrzebnych działań na poziomie regionalnym, koniecznych do wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną

 • Mirosław Madajski - Urząd Miasta w Uniejowie
 • Dominik Gabrysiak - Wicestarosta Powiatu Zgierskiego
 • Anna Sobierajska i Krzysztof Łobodziński - Urząd Miasta Zgierz
 • Krzysztof Kulczyński - Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Modele one-stop-shop na poziomie regionalnym – doświadczenia UE  - Andrzej Rajkiewicz -  SAPE/FPE

Prezentacja źródeł finansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz identyfikacji niezbędnych na poziomie regionalnym działań koniecznych do wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną  - Michał Ochota - Doradca energetyczny WFOŚiGW w Łodzi 

SESJA PLENARNA

Podsumowanie sesji tematycznej 1 Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Podsumowanie sesji tematycznej 2 Instrumenty finansowe służące zwiększaniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Podsumowanie obrad i zakończenie

PREZENTACJE Z SESJI PLENARNEJ

PREZENTACJE Z SESJI TEMATYCZNEJ 1 - Finansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

PREZENTACJE Z SESJI TEMATYCZNEJ 2 - Instrumenty finansowe służące zwiększaniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

SPRAWOZDANIE Z PIERWSZEGO REGIONALNEGO OKRĄGŁEGO STOŁU DOTYCZĄCEGO FINANSOWANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W REGIONIE ŁÓDZKIM

Raport z diagnozy krajowej

Przedmiotem niniejszej diagnozy jest próba:
a) identyfikacji potencjałów finansowania poprawy efektywności energetycznej w sektorach budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego, jednorodzinnego i użyteczności publicznej oraz w MŚP w Polsce,
b) ilustracja funkcjonujących instrumentów finansowych i ram dla inwestycji w poprawę efektywności energetycznej,
c) formułowanie wstępnych rekomendacji w celu zwiększenia zdolności finansowania zrównoważonych inwestycji.

Raport obejmuje diagnozę krajową oraz siedem wojewódzkich opracowanych przez Partnerów SAPE.

Raport jest dostępny tutaj

Pierwszy Krajowy Okrągły Stół 
dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce

23-24 marca 2021

Informacje dotyczące wydarzenia dostępne są tutaj

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa dolnośląskiego
dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej
17 czerwca 2021 r. 

Informacje dotyczące wydarzenia dostępne są tutaj

Pierwszy Regionalny Okrągły Stół województwa kujawsko-pomorskiego
dotyczący Finansowania Efektywności Energetycznej
Toruń 4 listopada 2021 r.

 

Projekt Round Baltic jest kontynuacją inicjatywy Forum SEI – Okrągłe Stoły dotyczące Finansowania Efektywności Energetycznej w Polsce.

Członkowie SAPE czynnie uczestniczyli w wydarzeniach oraz brali udział w opracowaniu sprawozdań i rekomendacji, z którymi można zapoznać się tutaj.